Średni kurs dolara.

Ustalanie średniego kursu dolara.

Sposób wyliczania średniego kursu walut NBP reguluje uchwała Zarządu NBP. Otóż przed godziną 11 (tj. czasem podania przez NBP informacji o wysokości średnich kursów walut), NBP pyta 10 wybranych banków, które kupują i sprzedają waluty za PLN o kursy kupna i sprzedaży waluty. Pyta po ile złotych banki płacą za walutę i za ile złotych sprzedają. Kursy takie wyrażone w PLN to kwotowania. Następnie „kwotowania są uśredniane” tzn. należy dodać kurs sprzedaży do kursu kupna waluty z każdego banku (10 banków) i dzielony przez 2. Dwa najwyższe i dwa najniższe (wyliczone w wyżej wymienionym sposobie) kursy są odrzucane, a z pozostałych jest liczony KURS ŚREDNI WALUT NBP (suma 6 uśrednionych kwotowań dzielona przez 6). I o to w taki sposób wyliczany jest kurs średni USD, czyli ile średnio złotych kosztuje w bankach 1 dolar.